Kontakt

Jeśli masz informacje, sugestie, propozycje, pytania podziel się nimi z nami pisząc na poniższy adres e-mailowy:

fundacjadzialamy[at]gmail.com

Zapraszamy do kontaktu z nami jeśli jesteś chętny/chętna do pomocy w naszym działaniu strażniczym i rozwoju naszego wspólnego projektu. DziałajMY razem dla dobra Żor!

Projekt „Jawne Żory” prowadzi:

Grupa Działamy                                                Władze stowarzyszenia:

stowarzyszenie zwykłe                                       Dariusz Kos – przedstawiciel

os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory

tel. 507 291 557

www.fb.com/GrupaDziałamy

e-mail: fundacjadzialamy[at]gmail.com

REGON   364615120

NIP  6511719913

Nr 1 w Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez prezydenta Miasta Żory


Stowarzyszenie Grupa Działamy założyli 24 maja 2016 roku młodzi mieszkańcy Żor, by wspierać aktywność lokalnej społeczności i prowadzić dla niej działania pożytku publicznego.

Grupę Działamy wpisano 30 maja 2016 roku do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Żory i z tą datą nabyła osobowość prawną i rozpoczęła prowadzenie działalności zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Władzą stowarzyszenia jest jednoosobowo Przedstawiciel wybierany przez Zgromadzenie Członków. Obecnie funkcję tę pełni Dariusz Kos.

Celami działalności pożytku publicznego stowarzyszenia są zadania z zakresu:

1) Nauki, edukacji i wychowania;
2) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
3) Wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
4) Rozwoju patriotyzmu, kultywowania tradycji wśród członków lokalnej społeczności a także przekazywanie im rodzimej historii;
5) Promowania postaw ekologicznych;
6) Wspierania różnych form aktywności społecznej młodych ludzi;
7) Współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi;
8) Promowania inicjatyw i przedsięwzięć skierowanych do młodzieży;
9) Wspierania i rozwoju wolontariatu;
10) Promowania zdrowego trybu życia;
11) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
12) Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
13) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
14) Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
15) Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
16) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
17) Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
18) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Grupa Działamy cele realizuje poprzez:

1) Organizowanie seminariów, szkoleń, kursów, konferencji naukowych, konkursów, zjazdów środowiskowych, akcji oświatowych, edukacyjnych, wystaw;
2) Współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania;
3) Wydawanie bezpłatnych publikacji, w tym w formie elektronicznej;
4) Organizację konkursów;
5) Sporządzanie raportów, ekspertyz, analiz, komentarzy, publikacji;
6) Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby działalności Stowarzyszenia;
7) Udział w programach dotacyjnych i grantowych;
8) Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi, placówkami edukacyjnymi oraz osobami fizycznymi, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia oraz innymi organizacjami, współpraca z którymi może przyczynić się do realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenia;
9) Współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami, instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi, ośrodkami badawczymi i placówkami edukacyjnymi;
10) Organizowanie imprez kulturalnych, zawodów sportowych oraz innych wydarzeń służących realizacji celów Stowarzyszenia.

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i może ono działać także poza granicami.